Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost YourStar – Ing. Petr Ludvík, se sídlem Na Okruhu 1390, Jesenice, PSČ: 252 42, IČ: 01318454, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Černošicích (dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pouze "prodávající") prodává zboží uživatelům internetových stránek www.yourstar.cz (dále pouze „kupující“). Tyto obchodní podmínky platí od 1. října 2017.

 

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Prodávající nabízí kupujícím zboží na internetových stránkách www.yourstar.cz. U nabízeného zboží je uvedena jeho stručná charakteristika a kupní cena včetně nákladů na dodání (poštovné a balné). Pokud si kupující přeje zboží objednat, vyplní všechny předepsané údaje ve vstupním formuláři. K závaznému objednání zboží dojde v okamžiku, kdy u nabídky vybraného zboží kupující klikne na tlačítko "Objednat". Na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou ve vstupním formuláři, bude zaslán e-mail, ve kterém prodávající objednávku kupujícího potvrdí. Potvrzení bude provedeno bezprostředně po objednání. Prodávající kupní smlouvu (tedy nabídku zboží a objednávku) archivuje v elektronické podobě po dobu 5 let. Po dobu archivace není kupní smlouva kupujícímu přístupná, kupující však má možnost si kupní smlouvu archivovat a reprodukovat sám. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

Zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje používá prodávající pouze za účelem vyřízení objednávky a splnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Jméno, příjmení a adresu kupujícího může prodávající za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, použít k nabídce zboží a služeb. Pokud si kupující nepřeje, aby prodávající jeho osobní údaje použil k nabídce svého zboží či služeb, může prodávajícího na adrese info@yourstar.cz informovat, že s tímto zpracováním svých osobních údajů nesouhlasí. Osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení a adresa může prodávající předat jinému správci osobních údajů za účelem nabídky výrobků a služeb, pokud s tímto postupem kupující nevysloví nesouhlas. Souhlas lze kdykoli odvolat na adrese info@yourstar.cz Zpracování osobních údajů může kupující provádět prostřednictvím třetích osob, a to automaticky i manuálně. Osobní údaje jsou také poskytovány České poště, s.p., Zásilkovně  a kurýrní společnosti GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., a to za účelem doručení objednaného zboží v souladu s poštovními podmínkami doručení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tato práva může kupující realizovat prostřednictvím adresy info@yourstar.cz

 

Dodání zboží

Zboží prodávající dodává prostřednictvím České pošty, s.p., Zásilkovny, či kurýrní služby dle volby kupujícího (na Slovensku pouze prostřednictvím Zásilkovny), a to na adresu uvedenou ve vstupním formuláři. Zboží je kupujícímu dodáno obvykle do 7 pracovních dnů od objednání, pokud u konkrétního druhu zboží není uvedeno jinak. Jakékoliv informace týkající se procesu dodání zboží může kupující získat na adrese info@yourstar.cz. V dotazu je vždy třeba uvést číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslaném prodávajícím.

 

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je uvedena v popisu konkrétního druhu zboží a kupující souhlas s kupní cenou projeví odesláním objednávky. Kupní cena platí až do vyčerpání zásob. K dodanému zboží je přiložen dodací list / faktura.

 

Poučení o právu odstoupit od smlouvy

Poučení kupujícího o právu na odstoupení od smlouvy:

1. Právo odstoupit od smlouvy

 1.1 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

 1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost YourStar – Ing. Petr Ludvík, se sídlem Na Okruhu 1390, Jesenice, PSČ: 252 42, IČ: 01318454, info@yourstar.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

 1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, platbu za zboží, které jsme od Vás obdrželi. Pro správné vrácení platby je nutné uvést při odstoupení od smlouvy číslo účtu či adresu, kam má být vrácená platba zaslána. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu YourStar – Ing. Petr Ludvík, Na Okruhu 1390, Jesenice 252 42. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Reklamace

Vadu zboží oznámí kupující prodávajícímu na adrese YourStar –Ing. Petr Ludvík, Na Okruhu 1390, Jesenice, 252 42, případně na adrese info@yourstar.cz bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl(a) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, skrytou vadu je třeba oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohla(a) při dostatečné péči zjistit, nejpozději do 2 let po převzetí zboží. Vadné zboží se vrací na adresu: YourStar – Ing. Petr Ludvík, Na Okruhu 1390, Jesenice, 252 42. Prodávající rozhodne o reklamaci (tj. sdělí kupujícímu, zda reklamaci uznává jako důvodnou nebo ne) nejpozději do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Vadné zboží prodávající vymění za zboží bez vady, pokud si kupující nezvolí jiné právo z vadného plnění podle občanského zákoníku (např. přiměřenou slevu z kupní ceny). Informace o průběhu vyřizování reklamace prodávajícím může kupující získat na adrese info@yourstar.cz nebo na telefonním čísle 724 909 540.

  

Kontakty a zákaznické centrum

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese: YourStar – Ing. Petr Ludvík, Na Okruhu 1390, Jesenice, 252 42, případně na adrese info@yourstar.cz. Telefonicky lze informace získat na tel. čísle 724 909 540. Při veškeré komunikaci s prodávajícím uvede kupující, pokud je to možné, číslo objednávky. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím na internetových stránkách www.yourstar.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu textovou podobu Všeobecných obchodních podmínek, která se bude vztahovat na příslušnou objednávku.